Το Έργο μας σε αριθμούς

Άνθρωποι που βοηθήσαμε

1096

Ζώα που βοηθήσαμε

2127

Παροχές προς το κοινωνικό σύνολο σε τεμάχια

39585

Περιβαλλοντικές δράσεις και παρεμβάσεις

115

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραγωγές

37